Vervet monkey, nursing
Vervet monkey and baby in acacia forest.